Stichting Nederlands Onderwijs Frankfurt

SNOF

Kwaliteitsaspecten 

De lessen worden verzorgd door ervaren leerkrachten die Nederlands als moedertaal hebben en gebruik maken van in Nederland gangbare lesmethoden. De leerkrachten bezoeken de jaarlijkse bijscholingsbijeenkomsten van de stichting NOB. 

De SNOF wordt op onderwijskundig en bestuurlijk gebied begeleid en ondersteund door de stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). Onze school staat onder toezicht van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs en wordt regelmatig door de onderwijsinspecteur bezocht.

Er wordt een actief kwaliteitsbeleid gevoerd. Dit kwaliteitsbeleid ligt voor een periode van vier jaar in ons schoolplan vast. We proberen voortdurend onze school te verbeteren door op de kwaliteit te letten, te kijken wat er beter kan en de verbeteringen te realiseren en vast te houden. 

Per jaar worden verschillende toetsen afgenomen, waardoor de vooruitgang van het kind objectief kan worden vastgesteld. Hierbij maken we gebruik van het Nederlandse leerlingvolgsysteem CITO. 

Tot slot publiceren we een schoolgids. Deze informeert ouders en andere belangstellenden over het onderwijs op onze school. De schoolgids geeft aan waar de school voor staat en wat u van de school mag verwachten. Op verzoek sturen we u deze schoolgids graag toe.


E-Mail
Anruf